Forside
Nyheder
Statutter
Bestyrelsen
Ansøgningsskema - Årligt
Ansøgningsskema - Familiemedlemmer
Ansøgningsskema - Redningsfolk m.fl.
Kontakt


Admin
Brugernavn:
Password:

En ulykke ved Søndervig og et møde i Husby Klit

- Kronprins Frederiks Fond af 17. september 1865 fejrer 150 års jubilæum

Af formanden for fondsbestyrelsen, vicedirektør i Statsforvaltningen, stiftamtmand Torben Sørensen - Juni 2015

Den engelske bark ”Hampshire” af Sunderland strandede den 7. maj 1861 ved daggry ud for Søndervig, ca. 300 m fra land. Der var tiltagende kuling og stærkt oprørt sø. Der blev gjort forsøg på at skyde liner ud med raketter, men forgæves. De såkaldte raketapparater kunne simpelthen ikke skyde langt nok.

Redningsbåden fra Sdr. Lyngvig blev tilkaldt, og den blev bragt til stranden, men da det kom til stykket nægtede mandskabet at gå ud med den. De fandt, at vejret var blevet for hårdt, og at båden var for gammel og ringe til, at der var udsigt til, at redningsforsøget kunne lykkes. By- og herredsfogeden forsøgte at overtale mandskabet til at gå ud og lovede endda personligt at indestå for en belønning til dem, men forgæves, og yderligere redningsforsøg blev ikke gjort.

Resultatet blev, at den stadigt større menneskemængde på stranden, der kunne høre mandskabet råbe om hjælp, blev vidner til, at skibet ved aftenstid blev slået i stykker af havet, og at hele besætningen på 10 mand omkom.

Ulykken og den manglende redningsindsats gjorde et meget stort indtryk i samtiden, og der var almindelig enighed om, at der burde sørges for midler til, at der kunne ydes en understøttelse til de efterladte efter personer, der omkommer under forsøg på at redde andre i forbindelse med sådanne ulykker til søs. Det skulle være en understøttelse ud over, hvad der kunne ydes Redningsvæsenets ansatte efter den dagældende lovgivning, og som også skulle kunne komme efterladte efter andre, der måtte omkomme under redningsforsøg, til del.

Særligt grebet af denne sag var Elise Georgine Frandsen, gift med proprietær Hans Severin Frandsen, Brejninggaard. Parret var barnløse, og på sin dødsdag, den 8. marts 1865, fik hun sin mand til at love, at han ville gøre, hvad han kunne for at skaffe midler til en fond med dette formål.

Da kongefamilien i september 1865 var på besøg i Ringkøbing, greb Hans Severin Frandsen chancen, og det lykkedes ham at få foretræde den 17. september, hvor kongefamilien besøgte Husby Klit. Kong Christian IX og Kronprins Frederik var lydhøre og gav tilsagn om at ville støtte oprettelsen af en sådan fond. Kronprinsen gav tilladelse til, at fonden måtte bære navnet ”Kronprins Frederiks Fond”, og både kongen og kronprinsen gav tilsagn om bidrag til fonden.

Dette var startskuddet til nedsættelse af en komité under forsæde af stiftamtmanden i Ribe og igangsættelse af en indsamling for at danne en fond ”til at sikre et tarveligt udkomme for efterladte af dem, som måtte omkomme på søen under bestræbelse for at redde faretruede medmennesker”. Opfordringen til at støtte indsamlingen blev spredt over hele landet, og da der i løbet af 1866 var blevet indsamlet 20.000 kr., blev der udarbejdet statutter for fonden, som kronprinsen tiltrådte den 28. december 1866. Dagen for mødet i Husby Klit, den 17. september 1865, blev dog anset som fondens stiftelsesdag. Hans Severin Frandsen fik sæde i den første bestyrelse.

Fonden er siden gradvist blev styrket og har fået udvidet sit formål med, hvad der fra begyndelsen var de oprindelige stifteres ønske, nemlig også at kunne ”række en hjælpende hånd til efterladte af fattige fiskere og sømænd, som omkommer under udøvelsen af deres kald”.

Fondens første protektor var Kronprins Frederik, der beholdt dette hverv, da han besteg tronen som Kong Frederik VIII. Hvervet som protektor blev ved kongens død i 1912 overtaget af Enkedronning Louise og overgik senere til Kong Christian X og efter ham Kong Frederik IX. Siden tronskiftet i 1972 varetages hvervet som protektor af Hendes Majestæt Dronningen.

I henhold til fondens statutter gør bestyrelsen indstilling til fondens protektor om besættelsen af ledige pladser i bestyrelsen, og ændringer i statutterne sker ved godkendelse i Civilstyrelsen og ved bifald af fondens protektor.

Statutterne er blevet ændret gentagne gange for at tilpasse sig tidernes skiften, senest i 2008, hvor Danmarks Fiskeriforenings hjælpefonde og en række mindre legater blev nedlagt og deres formuer indgik i Kronprins Frederiks Fond. Samtidig blev fondens formål udvidet således, at der nu også ydes støtte til enker efter fiskere. Disse er i vore dage de hyppigste ansøgere til fonden.

Endelig er der sket den ændring, at fonden har tilføjet sin stiftelsesdag til sit navn for at undgå forveksling med Hans Kongelige Højhed Kronprinsens fonde.

Her i sit jubilæumsår råder fonden over en kapital på ca. 7,5 mio. kr. og yder årligt støtte i størrelsesordenen 250.000 kr. til tilskadekomne og efterladte efter redningsfolk, sømænd og fiskere, der er involveret i ulykker til søs, samt til enker efter fiskere i hele Danmark. Fonden har hjemsted i Ringkøbing.

Bestyrelsen mødes for at træffe beslutning om uddelingen en gang årligt i maj måned, gerne på den nuværende Kronprins Frederiks fødselsdag, den 26. maj.